แจ้งประชาสัมพันธ์

         แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบเข้าไปปรับปรุงข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม และยืนยันข้อมูลของโรงเรียนให้เรียบร้อย

ภายในวันที่ 28 มกราคม 2560 

        เบอร์โทร. ศน.สากล  089-8345198

Scan270160.1

ติดต่อเรา