แจ้งเก็บค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทิพยประกันภัย)

              ตามหนังสือที่อ้างถึง สพป.สระแก้ว เขต 1  ที่ ศธ 04153/ว87  ลงวันที่ 11 มกราคม 2560   เรื่อง โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา   *** กรมธรรม์เดิมมีผลคุ้มครองถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. ***   ตามที่แจ้งไว้นั้น

                สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบรายชื่อและเก็บเงินค่าเบี้ยประกัน  สำหรับ ทุนประกัน 300,000 บาท  เก็บค่าเบี้ยประกัน 315 บาท/ปี   ทุนประกัน 500,000 บาท เก็บค่าเบี้ยประกัน 525 บาท/ปี  มายัง สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560    รายละเอียดตามหนังสือแจ้งเวียนไปแล้วนั้น

1.  tip60

2.  150160

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

โสภณวิชญ์  กัณเหตุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร.095-8890816

 (หน้าห้องท่าน รองฯ พีระพงษ์  ไชยทองศรี) 

ติดต่อเรา