กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 ศน.สุติมา  คำแฝง   ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านแก้งสัมพันธ์  

14852381722671485238173920148523817692214852381839131485238179973

ติดต่อเรา