ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญทุกหน่วยงานของภาครัฐร่วมสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อให้ทุกหน่วยราชการของภาครัฐมีความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.psc.cpm.go.th และส่งใบสมัครได้ที่ ประธานกรรมการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โทร ๐๓๗ – ๔๒๕๕๗๕ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา