อบรมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ณ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓  มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีครูวิทยาศาสตร์ในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวมเป็น ๑๐๐ คน

IMG_9512 IMG_9513 IMG_9514 IMG_9515 IMG_9516 IMG_9517 IMG_9518 IMG_9519 IMG_9520 IMG_9521 IMG_9522 IMG_9523 IMG_9524 IMG_9525 IMG_9526 IMG_9527 IMG_9528 IMG_9529 IMG_9530 IMG_9531 IMG_9532 IMG_9533 IMG_9534 IMG_9535 IMG_9536 IMG_9537 IMG_9538 IMG_9539 IMG_9540 IMG_9541 IMG_9542 IMG_9543 IMG_9544 IMG_9545 IMG_9546 IMG_9547 IMG_9548 IMG_9549

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา