แจ้งโรงเรียนที่ยังไมไ่ด้ส่งเอกสารใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี)

แจ้งโรงเรียนที่ยังไมไ่ด้ส่งเอกสารใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ จังหวัดจันทบุรี ให้ส่งเอกสารใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด่วน

ติดต่อเรา