การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น

ด้วย สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น โดยส่งผลงานตามหลักเกณฑ์ ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ส่งภายในวันที่ 23 มกราคม 2560

scan0041

ติดต่อเรา