ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1-4

กลุ่มงานวัดประเมินผลการศึกษา ได้จัดทำร่างคำสั่งการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2             ปีการศึกษา 2559  ขึ้นไว้ใน Remote drive กลุ่มนิเทศฯ ให้ทุกโรงเรียน Download  และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อโรงเรียนใดที่รายชื่อยังเป็นสีแดง รบกวนช่วยแจ้งการแก้ไขด้วย  (ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนช่วยตรวจสอบเพื่อให้เกิดความถูกต้องก่อนเสนอลงนาม) หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โทรแจ้งได้ที่เบอร์ 037-425469  หรือ 092-2466620 ภายในวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2560 

ติดต่อเรา