การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  แจ้งการ Update Link ในการเข้าสู่ระบบ NT Access ใหม่ จาก Link เดิม

เป็น  180.180.244.44/ ตั้งแต่วันที่ 17  มกราคม 2560 จึงแจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลดำเนินการ

ตาม Link ที่แจ้ง โดยโรงเรียนตำเนินการกรอกข้อมูลใน 2 เมนูดด้วยกันคือ เมนูข้อมูลโรงเรียนและ เมนูข้อมูลนักเรัยน

: เมนูย่อย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเมนูนำเข้าข้อมูลนักเรียน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มกราคม 2560

 

ติดต่อเรา