ขอเชิญ ส่งผลงานเพื่อรับรางวัล “คนดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๕๙

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสระแก้ว ส่งผลงานที่โดดเด่นย้อนหลังไม่น้อยกว่า เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับรางวัล “คนดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๕๙

โดยมีข้อกำหนดเฉพาะของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ๑. ด้านการเมืองการปกครอง
  ๒. ด้านเกษตรกรรม
  ๓. ด้านเศรษฐกิจ
  ๔. ด้านจริยธรรมและการส่งเสริมวัฒนธรรม
  ๕. ด้านสังคม
  ๖. ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสมัคร และแบบเสนอผลงานได้ที่ http://www.m-culture.go.th/ewtadmin/ewt/sakaeo/หัวข้อมัลติมีเดีย ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สอบถามโทร ๐๓๗-๔๒๕๐๒๙-๓๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา