ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ” และ “หลักสูตรแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรฐานการตรวจเงินของแผ่นดิน” ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ ถนนจรัลสนิทวงษ์ ๘๕ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๘๔๙ ๗๕๐๐ และ ID Line : ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ และ www.suas.su.ac.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา