ขอเชิญผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนอยู่ในหมู่บ้าน อพป.สมัครเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม

จังหวัดสระแก้ว โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ภาค ๑ ขอเชิญผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนอยู่ในหมู่บ้าน อพป. ยกเว้นอำเภอเมือง และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือบิดา มารดา มีรายได้ไม่เกินปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เข้ารับสมัครเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระบบทางอินเตอร์เน็ต สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ http://admission.swa.ac.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา