แจ้งเน้นย้ำเกี่ยวกับการดำเนินการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ

จังหวัดสระแก้ว โดยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งเน้นย้ำเกี่ยวกับการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยการเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพดังนี้
๑. กรณีเป็นโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุ ให้มีการจัดทำข้อมูลการเจ็บป่วย ยารักษาโรค และแจ้งเบอร์ โทรศัพท์ของญาติที่ใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกยามฉุกเฉิน
๒. สำหรับประชาชนที่เป็นโรคหัวใจ และติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไฟฟ้า ขอให้แจ้งจุดตรวจจับโลหะ เพราะเครื่องตรวจจับโลหะ อาจมีผลกระทบต่อเครื่องกระตุ้นหัวใจได้
๓. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการเข้าเฝ้าฯ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน ๑๖๖๙ หรือศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร ๑๖๔๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา