วันครูประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 วันที่ 16 มกราคม 60

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2560

รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 2 ท่าน คือ

1.นางสาวสมศรี  พงษ์พัชราพันธ์

2.นางสาวสุนันทา  ณรังศรี

ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 

วันที่ 16 มกราคม 2560

1000

 

ติดต่อเรา