การกรอกข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งแบบรายงานการกรอกข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ PISA

ให้ดำเนินการส่งเป็นไฟล์ WORD ผ่านทางเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 18  มกราคม 2560บ้านทัพหลวง                                    1. บ้านทัพหลวง          2. วัดคลองตาสูตรสามัคคี            3.บ้านเขาแหลม                  

                       4. บ้านธารนพเก้า       5. บ้านคลองยายอินทร์                6. บ้านซับมะนาว                   7.บ้านคลองไก่เถื่อน

                       8. บ้านคลองธรรมชาติ              9. อนุบาลวัลวังสมบูรณ์               10.บ้านทุ่งหินโคน      11. บ้านหนองปรือ

                       12. บ้านหนองเตียน                  13. มหาธิคุณวิทยา          14. บ้านคลองน้ำใส                  15. วัดพวงนิมิต

                       16. บ้านน้ำซับเจริญ                  17. บ้านใหม่ไทรทอง

 

ติดต่อเรา