การประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4

   แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบการประเมินการอ่านออกเขียนได้โดยด่วน

   1. บ้านกิโลสาม                 2. บ้านคลองน้ำเขียว             3. บ้านคลองปลาโด              4. บ้านเทศมงคล

   5. บ้านทุ่งพลวง                6. บ้านเนินสวนอ้อย               7. บ้านหนองไทร                  8. บ้านเนินดินแดง

   9. บ้านคลองน้ำเขียว        10. บ้านคลองนางาม            11. บ้านเขาน้อยสามัคคี         12. บ้านพระเพลิง (ส่งมาไม่ครบ)

   13. บ้านซับเจริญ              14. บ้านแก่งสะเดา                15. บ้านหนองแก                   16. อนุบาลคลองหาด

   17. บ้านวังวน                    18. สามัคคีสกุลอรุณวิทยา    19. สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ  20. อนุบาลวังสมบูรณ์

   21. บ้านเขาแหลม (ส่งมาไม่ครบ)  22. บ้านวังทอง       23. บ้านวังดารา                     24. บ้านไร่สามศรี

   25. บ้านโคกน้อย

ติดต่อเรา