อบรมอาเซียน

 วันที่ 25 มิถุนายม 2557 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

ได้จัดการอบรมความรู้เรื่องอาเซียน
และได้เชิญคณะครูในกลุ่มเครือข่าย “คลองอุดมซับ”
มาร่วมเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

โดยได้เชิญ 
ศน.นิธิวดี ป่าหวาย ศน.สากล  พรหมศิริเดช และผอ.จรูญ  กำจัดภัย
มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่บุคลากรที่เข้ารับการอบรบ 

1 2 3 4

ติดต่อเรา