ประชาสัมพันธ์จัดสรรเอกสาร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดสรร

  1. เอกสารแนะแนว (เครื่องมือวัดความสนใจทางอาชีพ) (3เล่ม) จัดให้โรงเรียนระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาสรับไปแล้ว)
  2. เอกสารแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต (1 เล่ม) จัดสรรให้ทุกโรงเรียน (ประถม+ขยายโอกาส) รับเอกสารที่กลุ่มนิเทศฯ บัดนี้เป็นต้นไป

ศน.ทิพย์วรรรณ  สุวรรณ

ติดต่อเรา