รายงานของ สตง. เกี่ยวกับงบแปรญัตติ

รายงานของ สตง. เกี่ยวกับงบแปรญัตติ ปี 2555-2556  ผอ.รัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผู้รายงาน

(ตามเอกสารที่แนบคลิก) Audit sk1 55-56

ติดต่อเรา