เตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ2560

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบหมายให้ คณะครู
เตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดสระแก้ว ปี 2560 ในงานนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างดี รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
“วัตถุประสงค์ในการฉลองจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกทั้งยังจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วย”
463146

3427

3431

18293

19361

346732

DCIM101GOPROG0673489.
DCIM101GOPROG0673489.
DCIM101GOPROG0813504.
DCIM101GOPROG0813504.
DCIM101GOPROG0993524.
DCIM101GOPROG0993524.

IMG_4767

IMG_4814

IMG_4847

click-e1474680977668

ติดต่อเรา