การแก้ไขและยืนยันข้อมูลนักเรียนชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559

    ด้วยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้เปิดระบบการกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ในระบบ NT Access โดยสำนักงานเขตพื้นที่ได้จัดส่ง Username และ Password ไว้ใน Remote

Drive เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขและยืนยันข้อมูลนักเรียนให้แล้วเสร็จ ภายใน

วันที่ 25 มกราคม 2560 ศึกษาคู่มือการใช้งานได้จาก YouTube โดยพิมพ์คำว่า NT Access :

การใช้งานระบบ NT Access ระดับโรงเรียน

ติดต่อเรา