การประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT/O-NET

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานเปิดการประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT/O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี นายพีรพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ ๗ และ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

135077 135078 135079 135080 135081 135082 135083 135084 135085 135086 324670 324671 324672 324673 324674 324675 324676 324677 324678 324679 324680 324681 324682 324683 324684 324685 324686 324687 324688 324689 324690

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา