ด่วนที่สุด รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560

แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ดังนี้
1. ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเข้าไปตรวจสอบและรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์และค่าอินเทอร์เน็ต) ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559                    และปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในระบบการติดตามผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่เว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th     

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2556
2. แจ้งโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านภูเงิน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (อ.เขาฉกรรจ์)
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม โรงเรียนบ้านท่าผักชี โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
โรงเรียนบ้านท่าเกษม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว โรงเรียนบ้านวังแดง
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โรงเรียนอนุบาลคลองหาดและโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและค่าประปา) ตามรายละเอียดดังแนบ โดยให้จัดส่งใบเสร็จ
ที่ชำระหนี้แล้วแก่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.pea water

ติดต่อเรา