เชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย

ขอให้ ผอ.โรงเรียนต่อไปนี้มาประชุมเรื่องจัดทำคำยืนยันการขอเบิกเงินงบประมาณแต่ละรายการในวันที่ 26 มิถุนายน 2557  เวลา  14.00 น. ณ ห้องดอกแก้ว ชั้น 3 โดยท่าน ผอ.เขต ขอให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน

เนื่องจากต้องรายงานและยืนยันข้อมูลการเบิกไปยัง สพฐ.ในวันศุกร์ที่  27  มิถุนายน 2557   รายชื่อดังแนบ  11

ติดต่อเรา