ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา

นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมิน เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

img_9818 img_9819 img_9820 img_9821 img_9822 img_9823 img_9824 img_9825 img_9826 img_9827 img_9828 img_9829 img_9830 img_9832 img_9833 img_9834 img_9835 img_9836 img_9837 img_9838 img_9839 img_9840 img_9841 img_9842 img_9843 img_9844 img_9845 img_9846 img_9847 img_9848 img_9849 img_9850 img_9851

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท          อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา