การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2559

  แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

ปีการศึกษา 2559 ให้เข้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ Remote Drive กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

และ Download รูปแบบข้อสอบ O-NET และลักษณะเฉพาะของข้อสอบภาษาไทยแบบอัตนัย มาในวันประชุมวันเสาร์ที่ 7 มกราคม

2560 ด้วย

ติดต่อเรา