ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ ร่วมส่งผลงานประกวดวีดีโอคลิปภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ”

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ ร่วมส่งผลงานประกวดวีดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการนำเสนอ ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำพระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ ที่เกี่ยวกับความเสียสละ อดทนกตัญญู รู้รักสามัคคี รักษาวัฒนธรรมและน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.m-culture.go.th/sakaeo และ Facebook.com/culture.sakaeo : และส่งผลงานไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา