จัดส่ง Password นำส่ง SAR

     ตามที่ สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557-2558 ผ่านระบบ online (URL.203.113.25.93) ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2560 

     หากสถานศึกษาใดมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ให้ใช้ Username และ Password ตามที่แนบมานี้ ดำเนินการกรอกข้อมูลตามคู่มือใน CD ที่แจกให้ในวันประชุมผู้บริหารที่ผ่านมา

sar

ติดต่อเรา