ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บุรงปทุมธานี ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น “Stanley Science Project Contest” ครั้งที่ ๑๗ ชิงทุนการศึกษากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้สมัครผ่านทางออนไลน์ และส่งรายงาน ๑ ฉบับต่อ ๑ โครงงาน ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.kanarat.ac.th/obeclms/ และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/kE3jsh โทร ๐๒ -๕๘๑๖๕๕๙ ต่อ ๑๒๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา