การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย รุ่นที่ ๘/๒๕๖๐

        แจ้งโรงเรียนในสังกัด/โรงเรียนเอกชนทุกแห่ง   ด้วยโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้คัดเลือกเยาวชนผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มีความสามารถในด้านต่างๆ

และมีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี จากทุกจังหวัดๆละ 1 คน เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เกียรติบัตร และเงินทุนรางวัล

5,000 บาท  

           จึงขอความร่วมมือท่านพิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์   จำนวน 1 คน  เข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทน

จังหวัดสระแก้ว  โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ติดต่อเรา