คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
ติดต่อเรา