แจ้งโรงเรียนเทศบาล และโรงเรียน ตชด. ในสังกัด กรอกข้อมูลนักเรียน

แจ้งโรงเรียน ตชด. ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  กรอกข้อมูลนักเรียน ตามลิงค์ที่แนบมานี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TaaoOZ1wqTKa_28Lr-P0PDBSCuTeXhWMxNTPd76xj2I/edit?usp=sharing เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำข้อสอบกลาง  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มกราคม 2560    ศน. กรองทอง วันสวัสดิ์ 0933276797

ติดต่อเรา