การสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสฯเพื่อยกระดับเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)

แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนเพื่อยกระดับเข้าสู่การประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISA)   ให้โรงเรียนดำเนินการส่งตามกำหนดเวลา ทางE-Mail : [email protected]

ติดต่อเรา