การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)

โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งกรรมการคุมสอบ NT และกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 รบกวนส่งโดยด่วน รวมทั้งโรงเรียนที่ส่งมาห้องละ 1  คน ให้ส่งเพิ่มเติมด้วย เพื่อจะได้พิมพ์คำสั่งระดับเขตพื้นที่ต่อไป

 

 

ติดต่อเรา