ทุนการศึกษาศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 61

ตามที่ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 61 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 จำนวน 104 คน เมื่อวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 นั้น

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 61  แจ้งว่า ขอเอกสารของนักเรียนเพิ่มเติม คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ได้รับทุน หรือ สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

เนื่องจากมีผู้ตรวจราชการมาตรวจที่ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่่ 61 และให้มีเอกสารดังกล่าวด้วย  จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับทุนจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 61

เมื่อวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) โดยด่วนที่สุด

ขอบคุณค่ะ

รายชื่อนักเรียน6157

ติดต่อ สพป.สก.1