การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560

   จังหวัดในห้วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560   เป็นช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่

เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย 

   สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงให้ดำเนินการดังนี้

   1. ปรับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดเวรยามในสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างรอบคอบและรัดกุม

โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการสาธารณะจำนวนมาก หรือรวมตัวกันหนาแน่น อาทิ สถานที่ราชการ  

ศูนย์การค้า  สถานีขนส่ง และขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ให้มีความเหมาะสม

เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์

   2.  ให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง

โดยเฉพาะการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ที่พระบรมมหาราชวัง

   3. จัดเตรียมแผนหรือมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและซักซ้อมการปฏิบัติ โดยเฉพาะอำเภอที่มีแหล่ง

ท่องเที่ยวสำคัญและมีการจัดงานเทศกาลปีใหม่เป็นประจำทุกปี  ตลอดจนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเป็นพื้นที่การก่อเหตุ

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  และพิจารณาสนับสนุนดำเนินการเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหา

อันเกิดจาการขับขี่ยานพาหนะ

   4. ติดตามความเคลื่อนไหวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจก่อเหตุหรือสร้างสถานการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ

สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

   หากมีเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  โดยด่วน

ติดต่อเรา