ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาส่งเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่งเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่องแบบอย่างตามผู้สูงวัย เพื่อรณรงค์ให้เด็กเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๖๘  

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา