แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งใบสมัครขอรับทุนฯมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรฯ

      ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้ส่งสำเนาหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๕๓/ว ๔๔๔๐ เรื่อง การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูและบุคคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

      ในการนี้ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งใบสมัครขอรับทุนฯ จากเดิมที่แจ้งกำหนดหมดเขตการยื่นแบบสมัครขอรับทุนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยแก้ไขเป็น ให้ส่งใบสมัครๆได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.otep.go.th  สอบถามโทร ๐๓๗ – ๕๑๕ ๐๒๒

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ / รายงาน

ติดต่อเรา