ด่วนที่สุด การคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)

ด้วย สพฐ.ให้ สพป.คัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ยกเว้น โรงเรียนในโ4467ครงการประชารัฐ โดยให้โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลและสภาพปัญหาความต้องการความช่วยเหลือตามแบบสำรวจที่กำหนด โดยให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (18 เครือข่าย) โดยตรง ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลเครือข่ายฯ เป็นตัวแทนของโรงเรียนนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลระดับ สพป. เพื่อเป็นข้อมูลให้ สพฐ.พิจารณา

ติดต่อเรา