ขอเชิญครูผู้สอน ร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดนตรี นาฏศิลป์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐  ณ วัดไทยในต่างประเทศ โดยไม่ถือเป็นวันลาและรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ สอบถามโทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๘๓๖ – ๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา