แจ้ง สมาชิก ช.พ.ค.อายุ ๗๕ ปี งดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ “ให้สมาชิกซึ่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๔๐ ปี ขึ้นไป ” หรือสมาชิกสมาชิกซึ่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องจนอายุตัวมากกว่า ๗๕ ปี สามารถยื่นความจำนงด้วยความสมัครใจงดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้ โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนเพื่อทดรองจ่ายแทนสมาชิกไปก่อนและจะหักชดเชยเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา