โรงเรียนอนุบาลวังนำ้เย็นมิตรภาพที่ 179 ทดสอบการอ่านคล่องเขียนคล่อง

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ทดสอบการอ่านคล่อง

เขียนคล่อง ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อดูการพัฒนาการการอ่านการเขียนของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

 

ติดต่อ สพป.สก.1