การสอบ Pre O-NET 2559

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสได้ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน และนำผลการทดสอบไปวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม รวมทั้งวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

84101969_0_20131202-104603-png

s__2785364

s__2785365

358233

358234

358235

ติดต่อเรา