การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เฉพาะหนังสือรับรองผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) รอบ 12 เดือน นั้น

ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน (ปอ.1)

ติดต่อเรา