สพฐ.ขอเชิญสถานศึกษาเสนอชื่อนักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเสนอชื่อนักเรียน ๑ คนและครู ๑ คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบ ไปยังสำนักนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้าทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ในวันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ถนนศรีอยุธยา ซอย ๕ กรุงเทพมหานคร และผู้ผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ตามลำดับ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.obec.go.th/index.php โทร ๐๒ – ๒๘๘๕๘๓๖ – ๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา