สอบPre O-NET ป.6และม.3 ณ อาคารเรียน วันที่ 26 ธันวาคม 2559

คณะครูดำเนินการสอบ Pre O-NET ระดับชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2559

ณ อาคารเรียน

วันที่ 26 ธันวาคม 2559

1000

1001