ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ห้องสมุดและบุ๊คแฟร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ห้องสมุดและบุ๊คแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา กิจกรรมประกอบด้วย การเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House) การฝึกอบรมปฏิบัติการ งานแสดงและจำหน่ายหนังสือ (บูรพาบุ๊คแฟร์) ข้าราชการและพนักงานของรัฐสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายได้จามระเบียบราชการ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.lib.buu.ac.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา