การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6  

รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.  2557

จากคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวฐิติพร   ภู่มณี  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

2.นายปราโมท   อัมรักษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

3.นายดำรง   มูลรัตน์   ศึกษานิเทศก์  สพป.สระแก้ว  เขต 1

24

 

31

ติดต่อเรา