ผลการคัดเลือกโครงการ “ครูดี ไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2560 (ปีที่ 6)

ด้วย สพฐ.ได้ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดี ไม่มี อบายมุข ” ประจำปี 2560(ปีที่ 6)  จึงให้ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทสำนักงานเขต โรงเรียน ครู ผู้บริหาร ครู ได้ตรวจสอบ รายชื่อ โรงเรียน ให้ถูกต้อง และส่งแบบตอบรับ ไปที่ สพฐ.ทาง [email protected]  ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 รายชื่อ เอกสารแบบตอบรับ ประกาศ ฯ ตามที่ส่งมาด้วยแล้ว

announcement-list    schedule-shield       schedule-shield    statement  teachers-no-vices  model-answer

   images

ติดต่อเรา