ิออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการส่งเสริมให้ข้าราชการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน ในทุกวันพุธ ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีการจัดสถานที่ออกกำลังกายเต้นแอโรบิคตามจังหวะเสียงเพลง ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ

img_9217 img_9216 img_9215 img_9214 img_9213 img_9212 img_9211 img_9210 img_9209 img_9208 img_9207 img_9206 img_9205 img_9204 img_9203 img_9202 img_9201 img_9200 img_9199 img_9198

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา